SZYBKIE WYSZUKIWANIE:

 
Skorzystaj z formularza aby się zarejestrować.
Imię Nazwisko Adres e-mail Hasło Powtórz hasło Telefon Newsletter
Regulamin serwisu KronikaRP

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu www.kronikarp.pl, w tym rodzaj i zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.kronikarp.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Definicje

1. „Usługodawca" lub „KPD” to „KPD Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy  ul. Puławskiej 61, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149386, właściciel serwisu www.kronikarp.pl.

2. „Użytkownik" to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ogląda lub nabywa plik cyfrowy materiału filmowego lub jego fragment za pośrednictwem serwisu.

3. „Materiał” to materiał audiowizualny lub kronika filmowa w formie pliku cyfrowego udostępniony w serwisie www.kronikarp.pl do pobrania oraz do korzystania zgodnie z warunkami licencji.

4. „Identyfikator" to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika.

5. „Hasło" to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.

6. „Rejestracja" to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi.

7. „Serwis” to usługa polegająca na wyszukiwaniu i udostępnianiu całych materiałów filmowych stanowiących zasób Serwisu lub ich fragmentów.

Postanowienia ogólne

1. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu przez Użytkownika.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024X768, posiadanie konta e-mail. Komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies". Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Opis usługi

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może oglądać i nabywać udostępnione w nim Materiały w formie plików do pobrania na elektroniczny nośnik informacji i korzystać z nich zgodnie z Licencją Użytkownika.

Warunki licencji, prawa i obowiązki Użytkownika oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi są ujęte w tekście licencji.

Zawarcie Umowy

Zawarcie umowy, na podstawie której następuje świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę, następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Jednocześnie utworzone zostaje konto Użytkownika w Serwisie. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zamówień, wpłat oraz pobieranie nabytych Materiałów.

Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych w formularzu danych przez KPD w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku podania danych osobowych np. w celu rozliczenia się z tytułu świadczenia danej usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez KPD, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez KPD w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną listu na adres rezygnacja@kronikarp.pl.

Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego Loginu oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie.

Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.

Zamówienia

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kronikarp.pl. Po złożeniu zamówienia użytkownik dostaje na podany przez niego adres wiadomość e-mailem, informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co oznacza, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o pozytywnej realizacji przez Użytkownika transakcji w systemie eCard S.A. lub paypal, który to fakt zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika. Usługodawca przesyła Usługobiorcy drogą mailową informację o sposobie realizacji zamówienia, np. klucz dostępu.

Ceny i płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

  • płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem systemu płatniczego eCard lub za pośrednictwem paypal
  • płatność przelewem z góry na konto Usługodawcy.


 Usługodawca nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych Klienta dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem firmy e-card lub za pomocą paypal.

Usługodawca nie odpowiada za błędne działanie serwisu e-card lub paypal. Wszelkie reklamacje związane z działaniem e-card lub paypal Użytkownik może kierować do  administracji e-card lub paypal.

Na życzenie Użytkownika w terminie 7 dni od realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Wszystkie ceny w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

Prawa własności intelektualnej, ochrona wizerunku

Materiały udostępniane za pośrednictwem Serwisu zawierają elementy objęte monopolem autorskim oraz  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Monopol autorski oznacza, że autor ma wyłączne prawo do dysponowania swoim dziełem na wszystkich polach eksploatacji; podmiot zamierzający dokonać działań, które wychodzą poza zakres wyjątków i ograniczeń od praw autorskich, musi uzyskać zgodę autora.

W przypadku dzieł osieroconych  korzystanie z Materiału wymaga dokonania starannego poszukiwania właściciela praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownik może korzystać z Materiałów zgodnie z Licencją.

Pełny tekst licencji >>
Wpisz podany ciąg znaków
Pola obowiązkowe
Polityka prywatności | Zastrzeżenie prawne Wszelkie prawa zastrzeżone © KronikaRP